Devlet elektrik faturasını düşürecek

Devlet elektrik faturasını düşürecek

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 166 kamu binasının enerji verimliliği etüdünün yapılması hizmet alımı işine yönelik olarak yarın ihale düzenleyecek

İhale kapsamında aralarında üniversiteler, hastaneler, okullar, hava limanları, cezaevleri, belediyeler, yurtlar ve adliyelerin bulunduğu kamu binalarında yapılacak etüt çalışmalarıyla enerji verimliliği ve tasarrufunu artıracak uygulamalar belirlenecek.

İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterler esas alınacak. İhale kapsamındaki işlemler 190 gün içinde tamamlanacak. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacak.

İhale kapsamındaki binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması için bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan etüt çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda enerji tasarruf potansiyelleri ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemler, mali etkileri ile birlikte ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirlenecek ve etüt edilen binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenecek.

Çalışma yapılacak kamu binaları arasında üniversiteler, hastaneler, okullar, hava limanları, cezaevleri, belediyeler, yurtlar ve adliyeler yer alacak. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Esenboğa Havalimanı, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İSKİ ve TÜBİTAK gibi kurumlarda yapılacak etütler sonunda binalara Enerji Kimlik Belgesi verilecek.

İhale kapsamındaki işler çerçevesinde, mimari, mekanik tesisat, elektrik ve aydınlatma projeleri mevcut olmayan binalar için ihtiyaç duyulması veya proje farklılıkları olması durumunda röleve çalışması yapılarak, röleve projeleri hazırlanacak.

Binalardaki etüt çalışması kapsamında şu işlemler gerçekleştirilecek:

- Binaya giren enerji türleri, birim enerji büyüklükleri, kullanım miktarı-zaman grafikleri hazırlanacak ve bunlarla ilgili analizler yapılacak.

- Isıtma/soğutma sistemlerinden, enerji çevirim sistemlerinden çıkan, değerlendirilebilir enerji atıklarının, türleri, oluşum nedenleri, miktar-zaman grafikleri hazırlanacak ve bunlarla ilgili analizler yapılacak.

- Bina ve ekipmanlardaki ısı yalıtımı yetersizlikleri, ekipmanlardaki buhar, gaz, su, yakıt kaçakları, sızıntıları ve elektrik sistemlerindeki uyumsuzluklar nedeniyle kaybedilen ve önlenmesi mümkün olan enerji miktarları analiz edilecek.

- Enerji verimsiz ekipman veya işlem uygulaması nedeniyle boşa harcanan ve önlenmesi mümkün olan enerji miktarı analiz edilecek.

- Isıtma, soğutma, aydınlatma, ofis ihtiyaçları ve benzeri alanlarda gereğinden fazla kullanılan, beklemede olan veya boşa çalışan ekipmanlar üzerinden veya davranış biçimlerinden dolayı israf edilen enerji miktarları analiz edilecek.

- Girdi profilindeki enerji türleri bazında sera gazı miktarları hesaplanacak ve analiz edilecek.

- Binada uygulanan enerji yönetimi sistemi, enerji yöneticisinin görev ve sorumlulukları, uygulanan iş, işlem ve prosedürler, çalışanların bilinç düzeyi ve enerji yönetimine üst yönetimin bakışı analiz edilecek.

- Son 3 yıllık enerji tüketimi incelenecek

Ayrıca binanın etüt yapılan yıldan önceki 3 mali yıla ait enerji tüketimleri ve maliyetleri incelenecek ve enerji tüketimleri, kullanım amacına ve yakıt türüne göre kilovatsaat ve ton eşdeğer petrol cinsinden, yıllık ve aylık bazda ayrı ayrı analiz edilecek. Enerji kullanımının analiz edilmesinde ısıtma, soğutma, aydınlatma ve sıcak su için kullanılan enerjiler ayrı ayrı ele alınacak.

Elektrik tarife analizi yapılacak ve en ekonomik tarife modeli ortaya konulacak.

Binanın yalıtım durumu ortaya konulacak, bina zarfında olan ısı kayıpları, ısı kazançları ve ısı köprüleri belirlenecek, termal kamera çalışmaları veya uygun yöntemler ile gerekli tespitlerde bulunulacak.

Binanın mevcut durumu ve önerilen yalıtım önermeleri için TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı'na göre yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplanacak.

Aydınlatma sistemi enerji verimliliği açısından incelenerek aydınlatma seviyesi ve enerji ölçümleri yapılacak.

- Asansör ve yürüyen merdivenlerin verimliliği masaya yatırılacak

Elektrik ve mekanik sistemlerde termal kamera ile çekimler yapılacak, aşırı ısınma ve ısı kayıplarının olduğu kısımlar tespit edilecek ve gerekli öneriler yapılacak.

Tesis ve binaların, ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, hava, toprak veya su kaynaklı ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem çözümlerinden birinin veya birkaçının uygulanması konusunda analizler yapılacak ve en ekonomik çözüm yolu önerilecek.

Elektrikli cihazların ve ofis ekipmanlarının, varsa asansör ve yürüyen merdivenlerin verimli kullanılmasına yönelik değerlendirmeler ve analizler yapılacak.

Etüt çalışmaları sonucunda önerilen önlemlere yönelik olarak geri ödeme süreleri hesaplanacak. Geri ödeme süreleri ile ilgili gruplar, hiç maliyetsiz ödemeler, geri ödeme süresi 2 yıldan az olan önlemler, geri ödeme süresi 2-5 yıl arasında olan önlemler ve geri ödeme süresi 5 yıldan fazla olan önlemler şeklinde oluşturulacak.

Etüt kapsamında belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak yenilenebilir enerji gibi konuları da içerecek şekilde, enerji verimliliği önlemleri önceliklendirilecek, uygulamaya ilişkin süreçler, 1 yıl içinde uygulanabilecekler için kısa, 2 yıl içinde uygulanabilecekler için orta veya 5 yıl içinde uygulanabilecekler için uzun vade şeklinde tanımlanacak.

 

 

Kaynak: AA