Ayetullah Hameney: Amerika'ya Güvenilmez

Ayetullah Hameney: Amerika'ya Güvenilmez

yetullah HameneY, İmam Humeyni külliyesinde onbinlerce insanın katıldığı merasimde yaptığı konuşmada, İmam Humeyni'nin, inkılabçı bir mümin olduğunu belirterek

Ayetullah HameneY, İmam Humeyni külliyesinde onbinlerce insanın katıldığı merasimde yaptığı konuşmada, İmam Humeyni'nin, inkılabçı bir mümin olduğunu belirterek, İslam nizamı ve halkın hedeflerine ulaşmak ve ilerlemek için İmam'ın başlattığı bu inkılabın ülkülerine bağlı ve onun yolunu sürdürmekten başka yolun olmadığını söyledi.

İran'ın başta savunma olmak üzere her alanda güçlenmesine de temas eden İslam inkılabı rehberi, İran İslam Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ve sisteminin bugün diğer milletler için de model ve ilham olduğunu söyledi.

İmam Humeyni'nin, İran'ı, dışa bağımlılık, dış güçlerin emrindeki bir ülke ve yönetim, ahlaki fesat, uluslararası aşağılamadan, ilmi ve bilimsel iktisadi ve teknolojik geri kalmışlıktan çıkardığını, ülkede ve millette çok büyük değişimlerin ve gelişmelerin yaşanmasına vesile olduğunu söyledi.

Ayetullah Hameney, rahmetli İmam Humeyni'nin ülkeyi, Allah'a dayalı dini hakimiyet gibi çok büyük hedefler ortaya koyduğunu ve bu hedefleri gerçekleştirdiğini belirterek; ''dini hakimiyet, sosyal adaletin sağlanması, cahillik ve fakirliğin ortadan kalkması, sosyal kırılganlıkların kökünün kazınması, ülkenin bilim ve ilmi olarak ilerlemesi, ülkenin milli ve uluslararası izzeti ve ülkenin iç dinamiklerini faal hale getirmektir'' dedi.

İslam inkılabı rehberi, İslam inkılabının 37 yıl aradan sonra güçlü bir şekilde kendinden sözettirdiğini belirterek; ''bugün İran milletinin durumu geçmişten daha açık ve nettir'' derken ülkenin iktisadi bağımsızlığının da ancak direniş ekonomi projesinin yürürlüğe girmesiyle mümkün olacağını ve bunun için de bu yıla 'Direniş ekonomisi, girişim ve uygulama' yılı adının verildiğini belirtti.

İslam inkılabı rehberi, İran'ın iktisadi ve diğer açılardan kalkınması ve ilerlemesi için ülkelerle teamüle dayalı ilişkilerin geliştirilmesi gereğine de vurgu yaparken, Amerika'nın Yemen gibi saldırıya maruz kalan bir ülkede cinayet işleyenlere yardım etmesinin küstahça olduğunu belirtti ve Amerika'nın Yemen'deki cinayetlerin ortağı olduğunu ve bu cinayetler karşısında sessiz kalınamayacağını söyledi.

İslam inkılabı rehberi, siyonist İsrail rejiminin yanısıra Amerika ve İngiltere'yi de İran milletinin düşmanları olarak nitelerken; düşmanlar karşısında son derece uyanık olunması ve onların, siyasi ve iktisadi her türlü reçetelerine karşı da son derece dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti.

İslam inkılabı rehberi konuşmasının bir bölümünde de, düşmanların İmam Humeyni’nin ‘İnkılapçı’ özelliğine düşmanlık beslediklerini, İslam İnkılabı kelimesinden dehşete düştüklerini belirterek, ''Baskılar da, bu inkılapçılıktan kaynaklanmaktadır; Baskılar nükleer mesele, insan hakları…gibi bahanelerle uygulanmaktadır, ama gerçek şu ki, düşman, inkılapçı özellikten korku ve endişe duymaktadır. Amerikalı politikacılar İran’ın inkılaptan dolayı ambargoda olduğunu söylüyor; gerçek de budur. Nerede İnkılapçı ve cihatçı hareketten gafil olursak, orada geri kalırız, her nerede İnkılapçı ve cihatçı olur ve rayın üzerinde hareket edersek, ilerleyebiliriz.'' dedi.

İslam inkılabı rehberi, Amerikalılar ve İngilizlerin 100 yıldan daha fazladır, Filistin halkına baskı uyguladıklarını belirterek, ''İslam ve İslam Sistemi, bunun karşında sessiz ve kayıtsız kalamaz. Baskı rejimi ve Amerika, Yemen halkını, hastaneleri, pazarları ve okulları bombardımana tutan ülkeye yardım ediyorlar. İslam sistemi bu duruma kayıtsız kalamaz. Bu düşmanlık nasıl inkâr edilebilir. Amerika İran'da 28 Ağustos darbesini başlattı, Tağut Şah diktatörü zamanında Savak’ı, halka ve direnişçilere işkence yapması için oluşturdu, Saddam’a haddinden fazla yardım etti, bizim yolcu uçağımızı devirdi, petrol kuyularımızı bombaladı, bize yaptırım uyguladı, bunlar düşmanlık değil mi? Kim ve hangi hareket Amerika’ya inanırsa, büyük bir hata içindedir ve tokat yiyecektir, Tabi küçük ve önemsiz düşmanlarımız da bulunmaktadır. Düşmanlıkların çoğu, habis Amerika ve İngiltere tarafındandır'' dedi.
İMAM HUMEYNÎ'NİN BİYOGRAFİSİ
İran İslâm Cumhuriyeti lideri ve kurucusu, fakih ve arif İmam Humeynî, 24 Eylül 1902’de Humeyn şehrinde doğdu. Haziran 1989 yılında Tahran’ın kalp hastanesinde vefat etti.
Asıl adı Ruhullah soyadı Mustafavî olan, ancak Musevî-yi Humeynî olarak tanınan İmam Humeynî’nin babası, zamanın ulemasından sayılan Seyyid Mustafa idi. Beş aylık iken babasını kaybetti. Dönemin hükümetine bağlı feodal güçler tarafından şehid edilerek öldürülen babasının akrabaları, katilin kısas edilmesi için "Darul Hükümeye" Tahran’a gelerek bu konuda ısrarları sonucu katil kısas edilmiştir.

Çocukluk dönemini Ayetullah Hansarî’nin (Zubdetu’t-Tesanif’in yazarı) torunlarından olan annesi Hacer hanım ve halası Sahibe hanımın yanında geçirmiş, fakat onbeş yaşında iken hem annesini hem de halasını kaybetmiştir.

Çocukluk yıllarından itibaren dinî medreselerde temel dersleri (Arap dili ve edebiyatı, mantık, fıkıh ve usul) almaya başlamış ve Mirza Mahmut İftiharu’l-Ulema, Hac Mirza Necefî-yi Humeynî, Ayetullah Şeyh Ali Muhammed Burucerdî, Ayetullah Muhammed Gulpayganî ve Ayetullah Abbas Erakî gibi bölgenin büyük ulema ve hocalarından dersler alarak 1919 yılında Erak İlmiye Medresesine girdi. Burada birçok dersleri okuduktan sonra Kum İlmiye medresesine geçerek felsefe ve ahlak derslerini, Ayetullah Muhammed Şahabadî ve Seyyid Ebu’l-Hasan Hakîm Kazvinî ve Hac Mirza Cevad Ağa Melikî-yi Tebrizî’nin yanında okudu. Menkul fıkıh ve usul derslerini ise Ayetullah Abdulkerim Hairî-yi Yezdî, ve Ağa Mir Seyyid Ali Kaşanî’den aldı. Fıkıh ve usul derslerinde çok başarılı olarak kısa zamanda ictihad (Muctehidlik) derecesine ulaştı.

İmam Humeynî, Hicri 1339 yılında Ayetullah Abdulkerim Hairî’nin vefatından sonra artık kendisi felsefe, tehzibi nefs ve ahlak derslerinde Kum’un ünlü ulemasından biri olmuş; daha sonraları ise fıkıh ve usul derslerinin de ünlü hocaları arasında yer almıştır. O dönemde hükümet karşıtı olan şahsiyetlerle irtibat halinde olan İmam Humeynî, genç yaşına rağmen Şah Rıza Pehlevî rejimine karşı mücadele vermeye çalışıyordu. Ayetullah Hairî’den sonra Kum’un önde gelen ulemasından Ayetullah Burucerdi’ye bir süre güncel meseleler hususunda yardımcı olan İmam Humeynî, o büyük zatın da vefat etmesinin ardından, Kum Medresesi ve ilmî çevrelerde "Ayetullahi’l-Uzma" olarak tanındı.

1958’de Eyalet ve Vilayet Cemiyetlerinin kurulması ve Şah’ın "Altı maddelik tasarıları"nın ortaya konulmasıyla, Şah rejimi aleyhine şiddetli mücadelesini başlattı. 5 Haziran 1961’de meydana gelen kanlı olaylardan sonra rejim aleyhine yaptığı bir konuşma sonucu tutuklanarak Tahran’daki İşretâbâd askeri ceza evine konuldu.

Serbest kaldıktan bir yıl sonra, kapitülasyon tasarısı aleyhine yaptığı ateşli konuşmasının ardından tekrar tutuklandı. Ancak bu kez cezaevine değil, 4 Kasım 1965’te Türkiye’ye sürgüne gönderildi. Bir süre sonra İmam Humeynî, Türkiye’den Irak’a geçti ve bu, Irak’ın Necef kentinde talebe yetiştirmekle meşgul olacağı onbeş yıllık uzun bir sürgünün başlangıcıydı.

İmam’ın oğlu Seyyid Mustafa’nın Şah rejimi gizli istihbarat servisleri tarafından öldürülmesinin ardından İran’da karışıklıklar meydana geldi. Şah rejiminin aleyhine bir ayaklanma başlatıldı. İmam Humeynî’nin önderliği altında yürütülen bu hareketler sonucunda İrak’tan Fransa’nın Paris kentine geçti. 1 Şubat 1979’da Şah’ın İran’dan kaçmasının ardından İmam Humeynî onbeş yıllık bir sürgünün ardından büyük bir karşılama ile ve İran halkına bağımsızlık, özgürlük ve İslâm Cumhuriyetini hediye olarak getirerek İran’a geri döndü. Onun geri dönüşü devrimin gidişatını daha da hızlandırdı ve 11 Şubat 1979’da İmam Humeynî’nin başlattığı uzun mücadele zafere ulaştı ve halkın büyük desteği ile Şah rejimi tarihe karışarak yerine İran İslâm Cumhuriyeti rejimi kuruldu. İmam Humeynî İnkılabın zaferinden on yıl sonra, 4 Haziran 1989’da Tahran’da vefat etti.

İMAM KHUMEYNİ(ra)’NİN ESERLERİ

1- Sahur Duası Şerhi

2- "Re’su’l-Calût" Hadisinin Şerhine İmam’ın Haşiyesi

3- "Akıl ve Cehl Ordusu" Hadisinin Şerhi

4- "Fusûsu’l-Hikem"in Şerhine Haşiye

5- "Kırk Hadis" Şerhi

6- Namaz Âdâbı (Âdâbu’s-Salat)

7- "Esfar" (irfani eserler) Haşiyesi

8- Envaru’l-Hidaye fi’t-ta’lîgatu Ale’l-kifaye ( 2 cilt),

9- Risaletu’l-İstishab

10- Risaletu’l-İctihad ve’t-Taklid

11- Risale fi’t-Taleb ve’l-İrade

12- Risale fi’l-Kâ’ideti min Mulk

13- Kitabu’t-Tahâre (4 cilt)

14- Mekâsib-u Muharrame (2 cilt)

15- Risaletu Necati’l-İbad

16- Ayetullah El-Uzma Burucerdî’nin Fıkıh Dersleri

17- Hac Fetvaları

18- Kitabu’l-Bey’ (5 cilt)

19- Kitabu’l-Halel fi’s-Salat

20- Cihad-ı Ekber yada Nefse Karşı Mücadele

21- Fetvalar

22- İrfanî Mektuplar

23- "Re’su’l-Calût" Hadisinin Şerhi

24- "Fevaidu’r-Razaviyye" Şerhine Haşiye

25- Misbahu’l-Hidaye ile’l-Hilafe ve’l-Vilaye

26- "Misbahu’l-Uns"a Haşiye

27- Sırru’s-Salat (Salatu’l-Ârifîn ve Mi’racu’s-Salikîn)

28- Risaletu Likâu’llah

29- Keşfu’l-Esrar

30- Bedayiu’d-Durer fi Kâidetu Nefyi’d-Darar

31- Risaletu fi’t-Teâdul ve’t-Teracîh

32- Menahicu’l-Vusul ilâ İlmu’l-Usul (2 cilt)

33- Risaletu fi’t-Takiyye

34- Risale fi Ta’yîni’l-Fecr fi’l-Leyalî’l-Mukammere

35- Ta’lîka ale’l-Urvetu’l-Vuska

36- Ta’lîka alâ Vesiletu’n-Necat

37- Miras Risalesine Haşiye

38- Tevzihu’l-Mesail (İlmihal risalesi)

39- Tahriru’l-Vesile (2 cilt)

40- Takriratu Durus-i İmam Humeynî

41- İslâmî Hükümet yada Velayet-i Fakîh

42- Hamd Suresi Tefsiri

43- Şiir Dîvanı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.