Din Putları Nasıl Oluştu?

Din Putları Nasıl Oluştu?

"Hilafet,ümmetim arasında otuz yıl sürecektir.Bundan sonra saltanat gelecektir" Saif İbnu Cumhan dedi ki:"Sonra ilave etti:...

İbrahim Küçük'ün Kaleminden

 

Sefine(radyallahu anh) anlatıyor;

"Resulullah(s.a.v.) buyurdu ki;

"Hilafet,ümmetim arasında otuz yıl sürecektir.Bundan sonra saltanat gelecektir" Saif İbnu Cumhan dedi ki:"Sonra ilave etti: "Hz. Ebu Bekir(r.a.)'in hilafetine Hz.Ömer'in hilafetini,Hz.Osman'ın hilafetine Hz.Ali'nin hilafetini(radıyallahu anhüm ecmain) ekle (parmaklarınla say) bak!" dedi.Bunları sayınca hakikatten otuz yıl bulduk."

Sefine'ye:"Emeviler,hilafetin kendilerinde (devam ettiğini) zannederler" demişti,şu cevabı verdi: "Beni's-Zekra yalan söylüyor.Onlar krallardır.Hem de en kötü krallar."(Kütüb-i Sitte hadis no:1680)

Diğer bir rivayette ise;

"Peyganberlik sizin aranızda Allah'ın dilediği kadar kalacaktır.Sonra Allah,peygamberliği kaldırmak istediğinde kaldıracaktır.Sonra ısırıcı melikler dönemi olacaktır.Onlar da ALLAH'ın dilediği kadar kalacaktır.Sonra ALLAH,kaldırmayı dilediği zaman kaldıracaktır.Sonra zorba yöneticiler dönemi başlayacaktır.Onlar da ALLAH'ın dilediği kadar kalacaklardır.Sonra ALLAH kaldırmayı dilediği zaman onları kaldıracaktır.Sonra tekrar peygamberlik yolu üzere hilafet olacaktır.Sonra sustu."(Ahmet b.Hanbel müs.Kufıyyin,17680) buyurulur

Hz.Ali(r.a) şehadeti ve Hz.Hasan (r.a.)'ın ümmetin selameti için hilafeti Emevilere bırakmasından itibaren ümmeti çok daha zor günler karşılar.Emevi sultanlığının ilk sultanı minbere çıktığında yukarıdaki hadis-i şeriflerden ilkini okur ve kendisinin müslümanların ilk sultanı olduğunu ifade eder.Böylelikle siyasi iktidarın varlık meşruyeti için sünnetten namalanma resmi ideoloji haline dönüşmüş olur.Oysa bu hadis saltanatın olağan bir oluşum olduğunu anlatmak için vurud olmamıştır.Aksine Hilafetin dışındaki siyasi idarenin meşruiyet sıkıntısında olduğunun ifadesidir.Siyasi idarenin Din adına zulümler işleyerek bunu da dinin ahkamı arkasına gizlenerek yapmaları 1.Yezid döneminde meşhur olmuştur.Bu dönem zorba emirliğin (ısırıcı melikliğin) ilk örneğidir.Yezid döneminde,Müslim b. Ukbe komutasındaki ordu Medine'ye girerek üç gün boyunca şehri yağmalamış.Yedi yüz kadar Kur'an hafızı katledip bin kadar da kızın iffetini kirlettikten sonra katletmiştir.Ve bütün bunlar Medine'de sahabe ve tabiinin yaşadığı dönemde olmuştur.Bu zulmü "Hilafet(!)" adına yapanlar,yaptıranlar ve bu meşhur Harra vakasını olağan toplum vukuatı sayanlar din putçusudur.Tarihte din adına işlenmiş en büyük cinayetlerden biri
Harra vakasıdır

Yezid'in bir diğer vakası Kerbela vakasıdır.Din adına Hz.Hüseyin(r.a.)dan Yezid'e biat istemi kabul görmeyince din adına işlenen cinayetler(!) Daha kötüsü Peygamber makamında Peygamber adına Peygamber çocuklarını katletmek! Ve bunun adını da "Hilafet"(!) koymaya kalkmak en ciddi din putçukluğudur.Bu cinayetlere de İslam hukukunda kılıf bulmaya çalışmak din putçukluğunun havassiyesi olmaktır.Öbür taraftan bakınca Hz.Hüseyin(r.a.)
Hz.İbrahim(a.s)'ın varisi olarak Kerbela'da şehid olmuştur.Ümmet-i Muhammed'e zorla enjekte ettirilmeye çalışılan en büyük putu (din adına nefislerin hakimiyetini) Hz.Hüseyin Kıyam Ve Şehadet Baltasıyla kırmıştır.Eğer Hz.Hüseyin(r.a.) şehadet baltasını zalim iktidarın boynuna asmasıydı Kerbela'dan sonra zalim sultanların adı "Halife Hazretleri" olacaktı.Bunun içindir ki İmam Ebu Hanife(rah.a) "Yezidin askerleri Hz.Hüseyin ve arkadaşlarının kesik başlarını mızraklarının ucunda taşırken,aslında geriden geleceklerin yolunu aydınlatacak nurlu meşaleler taşıyorlardı" diyerek çok önemli bir detaya işaret etmiştir.

Emevilerle birlikte Hilafet artık hanedanlığa dönüşmüş sultanlık olağan hale gelmiştir.Abbasilerde farklı olmayacaktır.Bu dönemlerde siyasi iktidarlar sürekli dinden beslenmişlerdir.Saltanat ile Hilafetin ne olduğunu kavrayamayan halk,rejim ulemalarıyla eliyle sürekli zalim saltanata itaat etmeyi Farz-ı ayn bilmiştir.Rejim ulemaları havassiye rolünü iyi oynamış siyasi iktidardan sürekli nemalanmış,bu arada da halkın gözünde alim kimliğini korumuştur.Halk kendilerine verilen fetvalarla mutlu bir kite halinde yaşamakta "Allah devlete,millete zeval vermesin" duasıyla devletin devamına katkı sağlamaya devam edecektir.Arada bazı put kırıcı imamlar çıksa da düzen böyle devam edecektir.Abbasiler döneminde din putçuğu havassiyesi konumna sokulmak istenen Hz. Ebu Hanife(rah.a) baş kadılık(şeyhül islamlık)vazifesini reddederek " değil baş kadılık görevini kabul etmeme, sultan.Vasıt Mescidi'nin pencerelerini say dese saaymam." ifadesiyle kendini Abbasi zindanlarında şehadete götürecek yola koyulur.İmam Malik(rah.a),İmam Hanbeli (rah.a) gibi daha birçok alim  Sultanların havassiyesi olmama noktasında ciddi sıkıntılar çekmiştir.

İbrahim Küçük'ün Din Putu kitabından alıntılanmıştır

Yazının Devamı Din Putları Nasıl Oluştu-2 başlığıyla gelecek