• BIST 101.729
 • Altın 225,833
 • Dolar 5,3025
 • Euro 5,9989
 • Ankara 0 °C
 • İstanbul 6 °C
 • Konya 0 °C
 • Antalya 8 °C
 • Diyarbakır 2 °C
 • Erzurum -4 °C
 • İzmir 6 °C
 • Rize 6 °C

Kıyamet bereketi

Abdurrahman Dilipak

 

 


Kı­ya­met­te gü­ven­li yer yok da, Kı­ya­met­ten ön­ce­ki son sa­vaş­ta en gü­ven­li yer ne­re­si ola­cak. Ne­re­de top­la­na­cak in­san­lar?
 Bi­zim­ki­le­re go­re son sa­va­şın adı "Mel­ha­me-i Küb­ra", Hı­ris­ti­yan­la­ra gö­re bu sa­va­şın adı "Ar­ma­ge­don" ola­cak!
 Bu işe Meh­di-Me­sih inan­cı­nı da ek­ler­se­niz he­sap­lar çok ka­rı­şık.
 Ar­ma­ge­don­cu­la­ra gö­re gü­ve­ni­lir bel­de Ku­düs, Ha­tay ve 7 ki­li­se­le­rin bu­lun­du­ğu Ege böl­ge­si. Ba­sın­da yer alan ha­ber­le­re gö­re bu böl­ge­de Tu­rizm be­re­ke­ti ya­şa­nı­yor­muş.. Ta­sı ta­ra­ğı­nı top­la­yan bu böl­ge­ye ko­şu­yor..
 Sa­de­ce Ep­he­sos, Sel­çuk, Şi­rin­ce bel­de­si de­ğil. İz­mir (Smyrna), Ber­ga­ma (Per­ga­mon), Sa­lih­li (Sart-Sar­des) Efes, Mer­ye­ma­na, Phi­le­delp­hia, (Ala­şe­hir-Ma­ni­sa), La­odi­ke­ia (De­niz­li). Bun­lar Yu­han­na vah­yin­de adı ge­çen 7 ki­li­se.. 7'si de Hı­ris­ti­yan­lı­ğın ya­yıl­ma­sı ve kı­ya­met­le iliş­ki­li.. Her ki­li­se­nin ay­rı bir me­le­ği var­dır ve 7 ki­li­se ye­di gö­re­vin müh­rü­nü ta­şı­mak­ta­dır..
 Mo­dern hı­ris­ti­yan­lık Hz. İsa'ya nis­bet edil­se de as­lın­da o Pav­lus'un di­ni­dir.
 Da­ha ön­ce bir Ro­ma ko­mu­ta­nı ola­rak İse­vi­ler­le sa­va­şan Sa­ul (Pav­lus) Hı­ris­ti­yan­lı­ğı ka­bul ede­rek Aziz Pav­lus (St.Pa­ul) adı­nı al­dı. Dı­şa­rı­dan bu­nu ba­şa­ra­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­yın­ca, baş ha­va­ri Pet­rus'a gi­de­rek, ara­la­rı­na ka­tı­lıp hı­ris­ti­yan ol­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di.. Pet­rus onu ba­ğış­la­dı ama gü­nah­la­rı­nın ke­fa­re­ti ola­rak İn­cil'i teb­liğ et­me­si için Ro­ma, Do­ğu Av­ru­pa ve Ana­do­lu'ya uzun ge­zi­le­re yol­la­dı. Pav­lus yap­tı­ğı ge­zi­ler­de Ku­düs'ten çok ken­di­si­ne bağ­lı Pav­lik ki­li­se­le­ri oluş­tur­du, Pet­rus'a rağ­men sün­ne­ti ve do­muz ya­sa­ğı­nı kal­dır­dı, Teb­liğ et­ti­ği top­lu­luk­la­rın ge­le­nek­le­ri­ne do­kun­ma­dan, on­la­rı Hı­ris­ti­yan­lı­ğa da­hil eden bir yo­rum ge­liş­tir­di. Tes­lis (üç­le­me) inan­cı­nın yer­leş­me­si­ni sağ­la­dı. Ro­ma'ya yap­tı­ğı son ge­zi­sin­de ba­şı ke­si­le­rek öl­dü­rül­dü.
 Hı­ris­ti­yan­lı­ğı ya­hu­di­le­rin dı­şın­da­ki mil­let­le­re de yay­mak için çık­tı­ğı yol­cu­luk­la­rın ikin­ci­si ve son­ra­sın­da kur­du­ğu ilk ki­li­se­ler Ana­do­lu'da­dır. Bu ki­li­se­ler İn­cil'de '7 ki­li­se' ola­rak ge­çer.
 Sa­nıl­dı­ğı gi­bi, di­ğer meş­hur ki­li­se­ler de­ğil, bu 7 ki­li­se Hı­ris­ti­yan­lık için özel bir an­lam ta­şır ve Kı­ya­met­le iliş­ki­len­di­ri­lir.. Öte­ki­le­rin ço­ğu ta­ri­hi, tu­ris­tik şey­ler, ama bu ki­li­se­le­rin Te­olo­jik bir an­la­mı var.
 Pav­lus mem­le­ke­ti olan Tar­sus'tan An­tal­ya, üze­rin­den, Kon­ya ve De­niz­li üze­rin­den de yol­cu­luk­lar yap­tı. İz­mir'den onun izin­den gi­den­ler Se­la­nik'e ve bir baş­ka se­fer­de Ro­dos, Gi­rit üze­rin­den Mal­ta ve Ro­ma'ya git­ti­ler.. Ro­dos şö­val­ye­le­ri, Gi­rit ve Mal­ta şö­val­ye­le­ri de bu izin üze­rin­de ha­yat bul­du..
 Kı­ya­met ön­ce­si bir de Mu­dan­ya'da­ki Tri­ana ki­li­se­le­ri­ne dik­kat et­mek ge­re­kir. Aya Yor­gi, Aya Sot­ri, Aya Aya­ni ma­nas­tır­la­rı­nın da İz­nik'le bir­lik­te özel bir an­la­mı var..
 Ta­bi Ur­fa ve Ha­tay'ı da unut­ma­mak ge­rek. Özel­lik­le de Ga­vur gö­lü ve Ga­vur da­ğı, bu gün­ki adı ile Amik ova­sı­nı ve Ama­nos­la­rı unut­ma­mak ge­rek.. Ora­ya Ga­vur da­ğı ve Ga­vur gö­lü den­me­si­nin se­be­bi, o böl­ge­nin Lut kav­mi­nin he­lak ol­du­ğu va­di­nin ku­zey uç nok­ta­sın­da ol­ma­sın­dan­dır.. ve o ova dün­ya­nın en bü­yük çu­kur­la­rın­dan bi­ri­nin üze­rin­de­dir..
 Bu­ra­lar top­lan­ma yer­le­ri..
 Meh­di inan­cın­da Mek­ke, Me­di­ne, Ku­düs, Şam, İran ve İs­tan­bul'un özel bir ye­ri var.. Yi­ne Fı­rat va­di­si, Ur­fa ve Ha­tay ta­bi..
 "Emin bel­de­ler" ola­rak bu ri­va­yet­ler­de Mek­ke, Me­di­ne, Ku­düs, Ha­tay, İs­tan­bul, Kon­ya ve Bu­ha­ra'dan söz edi­lir..
 Ba­tı­lı­la­rın bu böl­ge­ye il­gi­si bu ta­ri­hi ar­ka plan­dan ge­li­yor.. Bu gün­ki il­gi ge­le­cek­te­ki il­gi­nin ilk işa­ret­le­ri sa­yı­la­bi­lir.. Ara­lık 2012 send­ro­mu Hı­ris­ti­yan dün­ya­sı­nın ak­lı­nı al­lak-bul­lak et­miş gö­zü­kü­yor.. Bu inanç de­ği­şen dün­ya şart­la­rı, eko­no­mik ve si­ya­si be­lir­siz­lik, çev­re­sel et­ki­ler, bi­lim­sel ge­liş­me­ler ışı­ğın­da ge­le­cek­te da­ha güç­lü bir şe­kil­de va­rol­ma­ya de­vam ede­bi­lir..
 Siz bun­la­ra ina­na­bi­lir­si­niz, inan­ma­ya­bi­lir­si­niz, ama bun­la­ra ina­nan­lar var ve bu inanç on­la­rı bel­li dav­ra­nış­la­ra zor­la­ya­cak­tır. Bu­nu cid­di­ye al­mak zo­run­da­sı­nız..
 Bu gün bir çok Hı­ris­ti­yan Kur'an-ı Ke­rim'de "Rum su­re­si" ol­du­ğu­nu bil­mi­yor. Ya da bir çok Hı­ris­ti­yan ve Müs­lü­man, Hz. İsa'nın Ha­va­ri­le­rin­den Hz.Yu­han­na'nın me­za­rı­nın Ha­bi­bun­nec­car ca­mi­inin için­de ol­du­ğu­nu bil­mi­yor.. Ha­ni şu Kur'an-ı Ke­rim'de Ha­bi­bün­ne­car­'dan bah­se­den bö­lüm­de "Şeh­re iki aziz gel­di" di­ye baş­la­yan bö­lüm­de zik­re­di­len ha­va­ri..
 Sa­hi bi­zim­ki­ler "Rum" deyin­ce ne an­lı­yor. Mev­la­na ne­den ken­di­ni "Rum" ola­rak ta­nım­la­dı ya da "Eş­re­foğ­lu Ru­mi".. "Ru­mi" der­ken ne de­mek is­te­miş olu­yo­ruz. Arz-ı rum, Ru­me­li ne­re­si. Ahi­ya­nı Rum, Bac­vi­ya­ni Rum, Ga­zi­ya­ni Rum kim­le­re de­nir­di!? Al­pars­lan'ın or­du­su kaç ki­şiy­di ve ta­ma­mı Türk­ler­den mi olu­şu­yor­du. Al­pars­lan'ın as­ker­le­ri kim­ler­le sa­vaş­tı! Bu in­san­lar ne­den ken­di­le­ri­ne "Ga­zi­ya­nı­rum" de­di­ler.
 Ba­na gö­re bu böl­ge Ku­düs'ün mik'ad ala­nı için­de.. Pey­gam­ber­ler va­di­sin­de ya­şı­yo­ruz, ama bu işin pek de far­kın­da de­ği­liz. Hz. Mu­sa'nın Hı­zır aley­his­se­lam­la bu­luş­tu­ğu sa­hil­de­ki ye­ri tak­dis et­mek için Si­mon da­ğın­da in­şa edi­len ku­ru­lan Si­mon Ma­nas­tı­rı­na iza­fe­ten ve­ri­len ad, bu gün "Sa­man­da­ğı" ola­rak de­ğiş­ti­ri­le­rek ta­ri­hi do­ku yo­ke­dil­me­ye ça­lı­şıl­mış.
 Lut­her, Türk­le­ri Şey­ta­nın ço­cuk­la­rı ola­rak gö­rür. Bir çok haç­lı ka­fa­sı ta­şı­yan hris­ti­ya­na gö­re biz An­tik­ris­tiz.. Ya­ni son sa­vaş­ta on­la­ra gö­re Dec­cal'in as­ker­le­ri ola­rak on­lar­la sa­va­şa­ca­ğız.. Hem de sı­ğı­na­cak­la­rı coğ­raf­ya bi­zim coğ­raf­ya­mız.. Ne ya­man bir çe­liş­ki için­de­ler ve na­sıl bir ruh bur­kun­tu­su ya­şı­yor­lar­dır kim­bi­lir?
 Sa­nı­rım bu san­cı on­la­rı ger­çe­ği araş­tır­ma­ya, ön yar­gı ve ön ka­bul­ler­den kur­tu­la­rak geç­mi­şi, bu gü­nü ve ge­le­ce­ği ye­ni­den oku­ma­ya ih­ti­yaç du­ya­cak­lar­dır. Onun için ön­ce bi­zim oku­ma­mız ve bu ko­nu­da eser­ler ver­me­miz ve ça­lış­ma­mız ge­re­ki­yor..
 Dün­ya san­cı­lı ve bü­yük bir de­ği­şi­me ge­be? Sa­nı­rım Tİ­KA'nın ve Türk Dün­ya­sı Baş­kan­lı­ğı'nın bu ko­nu­yu cid­di­ye al­ma­sı ge­re­kir.. Çün­ki Türk dün­ya­sı, Kaf­kas­lar ve Bal­kan­lar, Or­ta­do­ğu, Av­ru­pa'da bu inanç sa­hip­le­ri ile içi­çe ya­şı­yo­ruz..
 Ana­do­lu'nun fet­hi­ni de, İs­tan­bul'un fet­hini de, Çanak­kale'yi de, Anadolu tarihini de yeniden okumamız gerekiyor.
 Selam ve dua ile..

yeniakit

Bu yazı toplam 1174 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Tevhid Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0000 000 00 00 | Faks : haber@tevhidhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim