• BIST 90.102
 • Altın 215,114
 • Dolar 5,3803
 • Euro 6,0947
 • Ankara 5 °C
 • İstanbul 6 °C
 • Konya 2 °C
 • Antalya 16 °C
 • Diyarbakır 12 °C
 • Erzurum 3 °C
 • İzmir 11 °C
 • Rize 8 °C

Bayram

Abdurrahman Dilipak

Ya­rın bay­ram.. 25-28 Ekim "Kur­ban" bay­ra­mı.
 He­men ar­dın­dan 29 Ekim "Cum­hu­ri­yet" bay­ra­mı..
 Kur­ban, bi­zi Al­lah'a ya­kın­laş­tı­ran, Al­lah (cc) yo­lun­da ge­rek­ti­ğin­de O'nun ver­di­ği ca­nı, O'nun rı­za­sı için O'na sun­ma­ya ha­zır ol­ma an­la­mı­na ge­len bir ey­lem as­lın­da..
 Hz. İb­ra­him ve Hz. İs­ma­il'in ör­nek­li­ğin­de "Şey­tan taş­la­ma" ey­le­mi..
 Şim­di her­kes ken­di İs­ma­il'ini sor­gu­la­ma­lı.. Her­kes ken­di Şey­ta­nı­nı taş­la­mak için taş top­la­ma­ya baş­la­ma­lı..
 Hac ve Kur­ban bir­lik­te ger­çek­le­şen bir iba­det­tir bir yer­de..
 Bu bay­ram­la il­gi­li en tat­sız ge­liş­me, da­ha bir haf­ta ön­ce­den Su­udi­le­rin bay­ra­mı bir gün son­ra­dan baş­la­ta­cak­la­rı­na iliş­kin açık­la­dık­la­rı ka­rar..
 Bu ka­rar usul ve esas ba­kı­mın­dan bi­li­me ve fı­kıh ku­ral­la­rı­na da uy­mu­yor. Çıp­lak göz­le ya­pı­lan göz­lem esa­sı­nı sa­vu­nan Veh­ha­bi ge­le­ne­ğe de uy­gun bir dav­ra­nış de­ğil bu..
 Di­le­rim bu ga­ra­bet ar­tık son bu­lur. Fa­kih­ler ve Ast­ro­no­mi ko­nu­sun­da uz­man­laş­mış bi­lim adam­la­rın­dan olu­şan bir he­yet bu ko­nu­yu usul ve esa­sa gö­re in­ce­ler ve hük­me bağ­lar..
 As­lın­da bi­ze Usu­lüd­di­ne ha­kim bir Ast­ro­nom la­zım.. İşi eh­li­ne ver­mek, bi­le­ne sor­mak la­zım..
 Su­udi­le­rin din üze­rin­de ege­men­lik hak­kı yok­tur ve ola­maz. Bu ko­nu Mek­ke ve Me­di­ne'nin sta­tü­sü­nü tar­tış­ma­ya aça­cak bir hu­sus­tur.. Su­udi­ler bu tür key­fi ta­sar­ruf­lar­la kul hak­kın­dan ön­ce, İs­lam üm­me­ti üze­rin­de bir em­ri­va­ki­ye kal­kış­mak­ta­dır. Din Arap dün­ya­sın­da­ki halk mu­ha­le­fe­ti­nin oluş­ma­sın­da önem­li bir et­ki­ye sa­hip­tir. Su­udi yet­ki­li­le­rin bu tür key­fi­lik­le­re açık ka­pı bı­rak­ma­ma­sı ge­re­kir..
 Bu Kur­ban Bay­ra­mın­da da de­ri tar­tış­ma­sı ya­pıl­ma­ya­cak.. Ama ma­lum me­dia emi­nim yi­ne ka­çan da­na ve eli­ni ke­sen ace­mi ka­sap ha­ber­le­ri­ni ser­vis et­me ko­nu­sun­da bir te­red­düt gös­ter­me­ye­cek­tir. Po­li­ti­ka­cı­la­rı­mız da bay­ram­lık me­saj­la­rı­nı tek­rar­la­ya­cak­lar..
 Haf­ta ba­şın­da bu de­fa 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­na­cak. Bu se­ne eş­li re­sep­si­yon var ve Cum­hu­ri­eyt Ba­lo­su ya­pıl­ma­ya­cak.. Ya­ni iç­ki ve dans yok! Bay­ram­da ev sa­hi­bi cum­hu­run ba­şı, Cum­hur­baş­ka­nı!
 La­ik­lik üze­rin­den teh­dit me­saj­la­rı içe­ren açık­la­ma­lar da ol­ma­ya­cak. "Cum­hu­ri­ye­tin te­mel esas­la­rı"na gön­der­me ya­pan uya­rı me­saj­la­rı da ol­ma­ya­cak..
 Bu ara­da, Ay­dın­lık'ın ha­be­ri­ne gö­re Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği, An­ka­ra'da Bi­rin­ci Mil­let Mec­li­si bi­na­sı önün­den '29 Ekim Se­fer­ber­lik Yü­rü­yü­şü' ya­pa­cak­mış. Kal­pak gi­ye­cek­ler mi bil­mem ama, bi­rin­ci mec­li­sin ka­pı­sın­da o za­man ke­li­me-i tev­hid bay­ra­ğı da ası­lı idi ve içe­ri­de kür­sü­nün ar­ka­sın­da "Ve em­ru­hum şu­ra bey­ne­hüm" ya­zı­yor­du.. Her­hal­de el­le­rin­de bu ayet ya­zı­lı pan­kart­la­rı da alır­lar, yi­ne ke­li­me-i tev­hid bay­ra­ğı ile yü­rür­ler. Yü­rü­yüş ön­ce­si de Ha­cı Bay­ra­mı Ve­li ca­mi­in­de Kur'an-ı Ke­rim ve Sa­hi­hi bu­ha­ri­yi hat­me­der­ler ve du­alar­la çı­kar­lar yo­la.
 Çün­ki 1. Mec­lis öy­le açıl­mış­tı.. Se­fer­ber­lik ha­re­ke­ti­ne ruh ve­ren an­la­yış bu an­la­yış­tı.. Ku­va­yı Mil­li­ye böy­le bir şey­di..
 Bu yü­rü­yü­şe ka­tı­la­cak genç­ler, ka­na­at sa­hi­bi ol­ma­dan bil­gi sa­hi­bi olup, en azın­dan 1. Mec­li­sin açı­lış be­yan­na­me­si­ni bu­lup oku­ma­lı­lar..
 As­lın­da ulu­sal­cı­la­rın 1. Mec­lis­den de­ğil, Bur­sa ka­le­sin­den, üze­rin­de "ir­ti­ca ile mü­ca­de­le, is­ti­la ile mü­ca­de­le­den da­ha zor ve el­zem bir me­se­le­dir" ya­zı­lı mer­mer sü­tun­dan baş­lat­ma­la­rı ge­rek yü­rü­yüş­le­ri­ni.
 Ma­dem 1. Mec­lis­ten çı­ka­cak­lar yo­la, bu­gün ol­ma­sa da ya­rın me­rak eder ve okur­lar bel­ki, Mus­ta­fa Ke­mal'in ora­dan, he­ye­ti tem­si­li­ye adı­na İs­tan­bul'a gön­der­di­ği "Ha­li­fe ve Ha­kan efen­di­miz" di­ye baş­la­yan mek­tub­la­rı­nı. Okur­lar bel­ki "İs­tik­lal Har­bi ve Ku­va­yı Mil­li­ye­nin, Mü­da­fa­yı Hu­kuk'un" şe­ri­atı gar­ra­yı ko­ru­ma ve yü­celt­me adı­na ya­pıl­dı­ğı­nı.
 Bel­ki me­rak eder ve ba­kar­lar "Cum­hu­ri­yet", "Üm­met, "Mil­let", "Şe­ri­at" ne an­la­ma ge­li­yor di­ye..
 He­men söy­le­ye­yim, "Cum­hur" "Halk" de­mek de­ğil. O za­man "Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si" der­ken bu iki ke­li­me ne an­la­ma ge­lir.. Hem 6 ok­tan bi­ri "Halk­çı­lık", bi­ri "Cum­hu­ri­yet­çi­lik" de­ğil mi?
 Bi­ri­le­ri­nin bu iş­le­ri bil­me­di­ği ke­sin, ama da­ha da kö­tü­sü bil­me­dik­le­ri­ni de bil­mi­yor­lar.. On­dan da kö­tü­sü ken­di zan­la­rı­nı müm­kün olan tek ger­çek­miş gi­bi baş­ka­la­rı­na da­ya­tı­yor­lar..
 Cum­hu­ri­ye­ti ko­ru­ma ve kol­la­ma id­di­asın­da­ki­le­rin ön­ce bu ba­sit ger­çek­le­rin far­kı­na var­ma­sı ge­rek.
 Ney­se bir bay­ram ve bir ulu­sal gü­nü, ar­ka­sı ar­ka­sı­na kut­la­ya­ca­ğız. Ar­dın­dan 10 Ka­sım ge­li­yor. Ba­ka­lım bu se­ne 10 Ka­sım tö­ren­le­ri na­sıl ola­cak?
 Bay­ra­mı­mız şim­di­den mü­ba­rek ol­sun.. Al­lah öm­rü­nü­zü be­re­ket­li kıl­sın. İki ci­han sa­ade­ti ver­sin.. Si­zin el­le­ri­niz za­lim­le­ri ce­za­lan­dır­sın ve maz­lum­la­ra yar­dım et­sin. Bi­ze hak­kı hak, ba­tı­lı ba­tıl gör­me fe­ra­se­ti ver­sin ve Hak­da top­lan­ma­yı na­sib et­sin.. Sı­rat-ı Mus­ta­kim­den ayır­ma­sın, ele gü­ne muh­taç et­mesin, sağ­lık, sıh­hat, saadet ve afiyet ver­sin. (Amin)
 Selâm ve dua ile..

yeniakit

Bu yazı toplam 1025 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Tevhid Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0000 000 00 00 | Faks : haber@tevhidhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim