• BIST 102.715
 • Altın 223,931
 • Dolar 5,2843
 • Euro 5,9542
 • Ankara 1 °C
 • İstanbul 5 °C
 • Konya 0 °C
 • Antalya 11 °C
 • Diyarbakır 5 °C
 • Erzurum -3 °C
 • İzmir 6 °C
 • Rize 5 °C

Ah Vali Erol Çakır ah!

Abdurrahman Dilipak

 

 

 


Hay Al­lah! Na­sıl da unut­mu­şum. O gün­ler­de bu tür olay­la­rın bi­ni bir pa­ra idi. Gün ge­le­cek, ben unut­ma­dan, on­lar da in­kar et­me­den he­sap ve­re­cek­ler! "Kul hak­kı" ney­miş öğ­re­ne­cek­ler, ama çok geç ola­cak! Ne de­miş­ler: "Al­ma maz­lu­mun ahı­nı, çı­kar ahes­te ahes­te!" Ah Va­li Ça­kır ah!
 
Ben on­la­rın gö­zün­de "şa­mar oğ­la­nı idim." Be­nim üze­rim­den "ale­me ib­ret" ola­cak iş­ler ya­pı­yor­lar­dı. "Kı­zım sa­na söy­lü­yo­rum, ge­li­nim sen din­le" ka­bi­lin­den!
 Erol Ça­kır, hak­kım­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş­tu o gün­ler­de.
 Za­ten Çe­vik Bir her­gün bir da­va açı­yor, sav­cı­la­ra ar­ka­sı ar­ka­sı­na "Da­va açıl­dı mı" di­ye ya­zı gö­ne­ri­yor, her du­ruş­ma­dan son­ra bil­gi is­ti­yor, fa­lan fi­lan..
 Za­ten ba­sın­da "emir bek­le­yen", "te­tik­çi" bir sü­rü ga­ze­te­ci var.. On­lar da efen­di­le­ri­nin gö­zü­ne gir­mek, bir "afe­rin" al­mak için "vur di­yin­ce öl­dür"me­ye ha­zır tip­ler. 25 tu­tuk­la­na­cak ga­ze­te­ci, 137 iş­bir­lik­çi ga­ze­te­ci adı var lis­te­de..
 Hak­kım­da an­dıç ya­yın­lan­mış, "Bu ada­mı te­le­viz­yon­la­ra çı­kart­ma­yın" di­ye. "Adam ir­ti­ca­nın pro­po­gan­da­sı­nı ya­pı­yor. Ya çı­kart­ma­yın ya da kar­şı­sı­na adam gi­bi bi­ri­ni çı­kar­tın, ek­ran­da re­zil et­sin, söy­le­di­ği­ne piş­man edin bu ada­mı" di­yor adam açık açık..
 Ek­ran­da ne söy­le­sem da­va aç­ma­ya baş­la­dı­lar. Ay­nı şe­yi ya­zı­yo­rum, da­va aç­mı­yor­lar, ama ek­ran­da söy­le­yin­ce da­va açı­yor­lar. Ke­ma­lizm ki­ta­bı­nın vi­deo oku­ma­sı da öy­le. Ya­yın ku­ru­lu­şu, so­rum­lu mü­dür­ler de sa­nık ol­ma­ya baş­la­yın­ca, da­vet al­ma­ma­ya baş­la­dım. Prog­ram ya­pım­cı­la­rı­na va­tan­daş so­ru­yor, "Di­li­pak'ı ni­ye ça­ğır­mı­yor­su­nuz?" di­ye. On­lar da "Çok sert, kö­şe­li ko­nu­şu­yor. Zor za­man­dan ge­çi­yo­ruz" fa­lan fi­lan bir şey­ler söy­lü­yor­lar­dı..
 Ga­ze­te pat­ron­la­rı üze­rin­den mi, yok­sa doğ­ru­dan mı, do­lay­lı şe­kil­de mi, me­se­la Ali Kır­ca bir­den kes­ti. Sa­de­ce o de­ğil. Bi­rand ara­da bir ça­ğır­dı ama o da kes­ti.. Da­ha bir çok ki­şi ay­nı bas­kı­la­ra ma­ruz kal­mış ol­sa ge­rek, za­man­la hep­si kes­ti­ler.. Bi­zim­ki­ler de "Çok meş­gul, çık­mak is­te­mi­yor, çok faz­la da­va­sı var" fa­lan fi­lan de­di­ler..
 Va­li Erol Ça­kır'la bir anım var ki, kar­ga­lar gü­ler.. Ko­mis­yon­da ak­lı­ma gel­se an­la­tır­dım, ama han­gi­si­ni ak­lın­da tu­ta­cak­sın ki!
 O gün­ler­de ço­cuk­la­rı­mın oku­lun­da ba­şı­na ge­len­ler bi­le vic­dan­la­rı sız­lat­ma­ya ye­ter..
 Dün­ya Si­ga­ra­sız Gü­nü'nde bir yaz­mış­tım. Ya­zı­nın ma­hi­ye­ti "Si­ga­ra sağ­lı­ğa za­rar­lı­dır. Bu­gün si­ga­ra iç­me­yin. Si­ga­ra pa­ra­sı­nı Maz­lum­der ve İHH gi­bi, in­san hak­la­rı ku­ru­luş­la­rı ve in­sa­ni yar­dım ku­ru­luş­la­rı­na ve­rin de bir işe ya­ra­sın" gi­bi bir şey.. İn­san hak­la­rı der­nek­le­ri­ne pa­ra yar­dı­mı ya­pıl­ma­dı­ğın­dan şi­ka­yet edi­yo­rum bu ara­da.
 Bir gün son­ra Maz­lum­der ve İHH'nın ban­ka he­sap­la­rı­na el kon­du. He­sap­la­rı blo­ke edil­di. Ar­dın­dan hak­kım­da da­va açıl­dı.
 Se­bep? "İzin­siz yar­dım top­la­ma kam­pan­ya­sı dü­zen­le­mek.." Blo­ka­jı çöz­mek uzun bir za­man al­dı..
 Za­ten bu olay­lar ya­şa­nın­ca, he­men ye­ni bir ya­zı da­ha yaz­dım, "Bu­gün si­ga­ra iç­me­yin ey Ata­türk­çü­ler, pa­ra­sı­nı Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği ve Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği'ne ve­rin" de­dim. Ama ne bu ör­güt­le­rin he­sa­bı­na el kon­du ve ne de be­nim hak­kım­da da­va açıl­dı..
 Erol Ça­kır bu ola­yı ha­tır­la­ya­cak­tır. Çün­kü o za­man "muh­bir" de, "in­faz me­mu­ru" da ken­di­si idi. O za­man ken­di­ne bu emir ve­ren­ler­le, emek­li ol­duk­tan son­ra bir­lik­te "iş tut­tu." Bu­gün eğer dün olan­lar­dan piş­man­lık du­yu­yor­sa, ne âlâ! O gün bun­la­rı da ya­şa­dı bu ül­ke..
 Ba­şör­tü­sü zul­mü, kur­ban de­ri­si zul­mü. Akıl­la­rı­na ge­le­ni uy­gu­la­dı­lar..
 Özel emir­le ola­cak, sı­ra­dan bir te­bli­gat için bi­le, ge­ce ya­rı­sı­nın geç­me­si bek­le­ni­yor­du.. Ka­pı­ya ya­rım dü­zi­ne po­lis ge­li­yor, bü­tün apart­man aya­ğa kal­kı­yor, so­kak­ta­ki­ler ve evin­de otu­ran in­san­lar "Ne olu­yor" di­ye pen­ce­re­ye ko­nu­şu­yor. Her­kes pen­ce­re­si­ne Ata­türk res­mi ve Türk bay­ra­ğı ası­yor.. He­rif­ler bun­dan zevk alı­yor­lar san­ki!
 Ge­çen gün Ha­ber A'da, Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu'nun 28 Şu­bat'ı so­ruş­tu­ran ko­mis­yo­nu­nun baş­ka­nı Ya­şar Ka­ra­yel ile ko­nu­şu­yor­duk da, onun ıs­rar­la söy­le­di­ği bir şey var. "Bu ko­mis­yon ça­lış­ma­la­rı­nın en te­mel ba­şa­rı­sı, top­lum­sal ha­fı­za­nın can­lan­ma­sı ve bun­dan dar­be­le­re kar­şı bir bi­linç oluş­ma­sı ola­cak. Ge­ri­si sav­cı­la­rın, mah­ke­me­nin işi.." di­yor..
 Ça­kır'ın ko­mis­yon­da­ki ifa­de­le­rin­den piş­man­lık du­yup duy­ma­dı­ğı­nı pek an­la­ya­ma­dım.. Olan­la­rı san­ki nor­mal, va­ka-i adi­ye­den bir olay­mış gi­bi an­la­tı­yor.. "As­ker­le­rin İs­tan­bul'da­ki tüm İmam Ha­tip okul­la­rın­da­ki kız öğ­ren­ci­le­rin fo­toğ­raf­la­rı­nı çe­ke­rek, İl Em­ni­yet Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da su­num yap­tık­la­rı­nı" söy­le­di. Es­ki va­li, "Biz de ta­li­mat­la­rı uy­gu­la­dık ve mü­da­ha­le et­tik. Kız­la­rın yüz­de 92'si bü­yük bir mem­nu­ni­yet­le baş­la­rı­nı aç­tı­lar. Yüz­de 8'i di­ren­di" de­di. Ay­rı­ca Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın tu­tuk­lu sa­nı­ğı emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük ile gü­ven­lik şir­ke­tin­de or­tak­lık yap­tık­la­rı­nı kay­det­ti.
 Ha­yır, kız­la­rı­mı­zın bü­yük ço­ğun­lu­ğu ba­şı­nı aç­ma­dı. Ki­mi pe­ruk tak­tı, ki­mi oku­la gel­me­di ama aç­ma­dı. Açan da ol­du ama bü­yük ço­ğun­lu­ğu di­ren­di. Doğ­ru söy­le­mi­yor.. AK Par­ti'nin ik­ti­da­ra gel­di­ği ilk ay­lar­da 1. Or­du Ko­mu­ta­nı Çe­tin Do­ğan'ın ta­li­ma­tıy­la İmam Ha­tip okul­la­rın­da kı­lık kı­ya­fet ge­nel­ge­si­ne uyul­ma­dı­ğı için mil­li gü­ven­lik der­si­ne gi­ren ho­ca­la­rı­nın ge­ri çe­kil­di­ği­ni söy­le­di. Bu doğ­ru. Da­ha son­ra bu "as­ker ho­ca"lar (ta­bur ima­mı de­ğil), okul­lar­da muh­bir ola­rak gö­rev­len­dir­di. Ki­mi te­rör es­tir­di.. "Ho­ca" de­ğil, ade­ta dar­be ko­mi­se­ri gi­bi dav­ran­dı.. As­ker­ler İs­tan­bul'da­ki tüm İmam Ha­tip okul­la­rın­da­ki kız öğ­ren­ci­le­rin fo­toğ­raf­la­rı­nı çek­miş. Pe­ki o fo­toğ­raf­lar ne­re­de bu­gün? Sav­cı­lık bu­nu so­ruş­tu­ra­cak­tır her­hal­de...
 Ça­kır, İs­tan­bul'da va­li­lik yap­tı­ğı dö­nem­de 1. Or­du ko­mu­tan­la­rı Atil­la Ateş, Çe­vik Bir, Hil­mi Öz­kök, Nec­det Ti­mur ve Çe­tin Do­ğan ile bir­lik­te ça­lış­tı. On­lar­dan ba­zı­la­rı içe­ri­de, Ça­kır ve öte­ki­ler ni­ye dı­şa­rı­da onu bil­mi­yo­rum. Ha! Erol Ça­kır'ın Ve­li Kü­çük'le olan or­tak­lı­ğı hiç­bir ser­ma­ye kat­ma­dan ol­muş ve şir­ket­te 5 or­tak­mış­lar. Özel ka­lem mü­dü­rü Tu­ran Yaz­gan'ın oğ­lu İl­han Yaz­gan da şir­ke­te or­tak­mış? Şir­ket bu­gün ne du­rum­da ve ne iş ya­pı­yor? Asıl merak et­tiğim, piş­man­lık duyup duy­madığı! Geceleri uy­kusuz­luk falan yaşıyor mu acaba? Selam ve dua ile..

yeniakit

Bu yazı toplam 856 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Tevhid Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0000 000 00 00 | Faks : haber@tevhidhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim